Search results for "Ka poghimu [to bala-an] ligkat to lawa pohondiò to bo-bò, ogmaligoton no du-on galow oyow ko ogtagù ka ngalap, konò ogko-ug-ug."