Search results for "Ko ogpalawod ki to gakit no diò ki ogdu-ung to malongon no woig no konò ki ogdu-ung diò to mabolbol su ogka-alus ka gakit ta. Ogka-anlas ogkohutuk ka gakit ko ogdu-ung ki to mabolbol."