Search results for "आइ"

आइ [ai] निपा. हो (स्‍थान विशेष) yes
Comments (0)

 

आइकेले [aikele] क्रि.वि. एक्‍लै alone (sem. domains: 3.4.2.1.5 - एकान्‍त, 4.1.6.3 - एकल.)
Comments (0)

 

आइकेलेना [aikelena] क्रि.वि. एकलै alone, singly
Comments (0)

 

Comments (0)

 

आइया [aija] वि.बो. घोच्‍दा, लड्‍दा, दुख्‍दा उच्‍चारण हुने शब्‍द sound produced while piercing by something
Comments (0)

 

आइलोक्‌ [ailok‌] क्रि.वि. 1ठिक्‍कै हो maybe alright (sem. domains: 8.1.5.8 - दुरुस्‍त.) 2हो नि आउसा याप्‌मिचिलोक्‌ खेइन्‍गा लोनाँनाआइलोक्‌ आपिगाना टे? हिजो राती मानिसहरूसँग झगडा गर्नु हुँदैन भन्‍दा ठिक्‍कै हो भन्‍थ्‍यो त। 3हो त आसेन्‌ कापाङ्‌ धनकुटा इ लोनाँना आइलोक्‌ आपिगाना हाट्‌लेम्‍बाक्‌माखाक्‌ आपिक्‍ना टे? अस्‍ति तिम्रो घर धनकुटा हो भन्‍दा हो त भन्‍थ्‍यो अहिले चाहिँ होइन भन्‍छौ?
Comments (0)

 

आइलोक्‌ टे [ailok‌ ʈe] निपा. हो त नि yes it is
Comments (0)

 

टामाप्‍मा [ʈamap‍ma] क्रि. आइहाल्‍नु (sem. domains: 7.2.3.3.1 - पुग्‍नु.)
Comments (0)

 

मेच्‍छेमा [met‍tsʰema] ना. 1केटी lass, girl, young woman, marriageable maid, housemaid
(sem. domains: 4.1.1.1 - प्रेमी प्रेमिका.)
2स्वास्‍नी मानिस (sem. domains: 5.6.4 - लुगा धुनु.) 3आइमाई woman
(sem. domains: 2.6.5 - पुरुष, स्‍त्री.)
4स्‍त्री female, woman, dame, wife
Comments (0)

 

मेन्‍झेमा [men‍dzʰema] ना. 1आइमाई woman
(sem. domains: 2.6.5 - पुरुष, स्‍त्री.)
2स्‍त्री female, woman, wife
Comments (0)

 

होन्‍मा टामा [hon‍ma ʈama] क्रि. प. आइ पुग्‍नु arrive
Comments (0)

 

आटुप्‍माङ्‌ [aʈup‍maŋ‌] क्रि.वि. चौथो वर्ष (आउने) fourth year आइता माया आमेरिकालाम्‍मा आटुप्‍माङ्‌ एडोक्‌ टायुक्‌॥ आइत माया अमेरिकाबाट चौथो वर्षमा मात्र आउँछिन्‌।
Comments (0)

 

उसा [usa] ना. 1फलमासु flesh आसाइबा, साङ्‌ग्‍वा उसा एडोक्‌ आभागाङि ठेन्‍डु ए॥ साथी, भैँसीको फलमासु मात्रै मेरो भागमा हाल्‍नु है। (sem. domains: 2.1.7 - मासु, 5.2.3.2.1 - मासु.) 2फल fruit
नान्‌याँना बार्‌खा आइबो उभुङ्‌माङि उसा केङेना रैछो॥ यो साल आँपको बोटले फल फलाए छ। (sem. domains: 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 8.1.6.1 - भाग, 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू.)
3मासु flesh, meat, substance that remains between the skin and nut of a fruit
पाक्‌ उसा याङ्‌आखुट्‌टेना? के को मासु ल्‍याएदियौ? (sem. domains: 1.6.2 - पशुको भागहरू.)
Comments (0)

 

कोप्‍मा [kop‍ma] 1क्रि. उठ्‍नु to stand up, to rise, to wake
भ्‍यानिक्‌रोक्‌ कोप्‍मा आनि येम्‌ लोङ्‌सा ओचेट्‌नु लियुक्‌॥ बिहानै उठ्‌नु हाम्रो शरीरको लागी राम्रो हुन्‍छ। (sem. domains: 8.3.5.6 - नक्‍कल, 5 - दैनिक जीवन, 7.3.4.2 - बटुल्‍नु, उठाउनु, 6.2.1.1.1 - धान उत्पादन.)
2क्रि. टिप्‍नु to pick, to pluck, to take speed, to note down, to sew with a long stitch
जोम्‌ खाम्‌मि ओठायागा आइबोचि कोप्‍मा आइबो बाकेंचाङि खाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ धेरै माटोमा झरेका आँपहरू टिप्‍नु आँपको बगैँचामा जानु पर्छ। (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 6.2.1.1.2 - गहुँ उपार्जन.)
3क्रि. घेर्नु to surround, to encircle
(sem. domains: 5.7.3 - बिँउझनु, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 7.1.1 - उभिनु, 1.1.3.1 - बतास.)
4क्रि. उमार्नु cause to grow
बेङ्‌सिङि मोलजोल मिठेन्‍ङे लालिक्‌ कोप्‍मा आड्‌डिक्‌ टुक्‍ना॥ खेतमा मल नहालि बीउ उमार्नु अति गाह्रो छ। (sem. domains: 4.5.4.3 - सेवा गर्नु.)
5ना. परिक्रमा गर्नु circumambulate, orbit
(sem. domains: 1.1.3.1 - बतास.)
Comments (0)