Search results for "आउलेबासक्‌"

आउलेबासक्‌ [aulebasʌk‌] ना. वनस्‍पति (औलोको ज्वरोमा प्रयोग गरिने) a kind of herbal plant
Comments (0)