Search results for "आए"

आए [ae] क्रि. हो yes
(sem. domains: 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू, 3.3.5.1 - ग्रहण.)
Comments (0)

 

साम्‍माङ्‌ च्‍याङ्‌ङा हि छेप्‍मा आएट्‌युसेट्‌ [sam‍maŋ‌ ts‍jaŋ‌ŋa hi tsʰep‍ma aeʈ‌juseʈ‌] क्रि.वि. भगवानले रक्षा गरून् (sem. domains: 4.4.2.3 - दुर्घटना.)
Comments (0)