Search results for "आकिटेप्‍मा"

आकिटेप्‍मा [akiʈep‍ma] प्रश्‍न.वा. कति वटा how many आङागा ठिमेक्‌ गोडा मेर्‌बाचि उयुङ्‌ग्‍वा खान्‍नाना आकिटेप्मा मेर्‌बाचि उयुङ्‌ग्‍वा॥ मेरो दश वटा बाख्राहरू छन्‌ तिम्रो कति वटा बाख्राहरू छन्‌।
Comments (0)