Search results for "आक्‍मा"

आक्‍मा [ak‍ma] क्रि. चिल्‍नु sting, prick
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 5.2.2.1 - टोक्‍नु, चपाउनु.)
Comments (0)