Search results for "आटुप्‍माङ्‌"

आटुप्‍माङ्‌ [aʈup‍maŋ‌] क्रि.वि. चौथो वर्ष (आउने) fourth year आइता माया आमेरिकालाम्‍मा आटुप्‍माङ्‌ एडोक्‌ टायुक्‌॥ आइत माया अमेरिकाबाट चौथो वर्षमा मात्र आउँछिन्‌।
Comments (0)