Search results for "आट्‌टुबुये"

आट्‌टुबुये [aʈ‌ʈubuje] ना. खुच्‍चिङ word used as the pretence or pretext of satisfaction at the suffering of others
आट्‌टुबुये, लोनाना रिङ्‌ आखेम्‍सुव्‍ट्‌टुन्‌ टे हाट्‌ले याङ्‌आछाडे॥ खुच्‍चिङ्‌, भनेको कुरा सुनिनस्‌ अहिले दु:ख पाइस्‌। (sem. domains: 3.4.1.2 - खुशी.)
Comments (0)