Search results for "आम्‍मा"

आम्‍मा [am‍ma] क्रि. 1सेक्‍नु to cook in oven, to bake, to roast, foment
(sem. domains: 1.3.3.1 - सुक्‍खा, 7.2.1.1.3 - उफ्रनु, 1.1.1 - सूर्य.)
2सेकाउनु to apply warmth and moisture to (a part of the body) to foment, to bake
लाङ्‌ होमे भोने मुक्‌ङि क्‍या नेक्‍सा मिहिङि आम्‍मा कोन्‌युक्‌॥ खुट्‍टा सुनियो भने हातमा तेल लगाउँदै आगोमा सेकाउनु पर्छ। (sem. domains: 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.)
3हाम फाल्‍नु (sem. domains: 7.2.1.1.3 - उफ्रनु, 4.2.6.1 - खेल, 7.1 - चाल, भाव, 7.2.1.1.1 - कुद्‌नु.) 4उफ्रिनु याक्‍ठेरेक्लाम्‍मा यो होङ्‌ङि आम्‍मा लिनिना॥ भिरबाट तल खोलामा उफ्रिनु हुँदैन। (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.) 5उफ्रनु to jump, to spring, to hop, to leap
(sem. domains: 1.6.4.1 - जनावर हलचल.)
Comments (0)

 

आम्‍माप्‍मा [am‍map‍ma] क्रि. 1उफ्रि जानु (sem. domains: 7.2.1.5 - ठेस लाग्‍नु, लरखराउनु.) 2उफ्रेर जानु 3उछिट्‍टिनु to be flicked or knocked away
(sem. domains: 8.5.2.6 - देखि, बाट, 7.2.1.1.3 - उफ्रनु.)
Comments (0)

 

फुट्‌फुट्‌ आम्‍मा [pʰuʈ‌pʰuʈ‌ am‍ma] क्रि. प. फत्र्याक्‍क फुत्रुक्‍क उफ्रनु (sem. domains: 2.5.6 - रोगका लक्षणहरू.)
Comments (0)

 

फोट्‌फोट्‌ आम्‍मा [pʰoʈ‌pʰoʈ‌ am‍ma] क्रि. प. बुरुकबुरुक उफ्रिनु
Comments (0)