Search results for "उमायेप्‍मा"

उमायेप्‍मा [umajep‍ma] क्रि. 1बालिहाल्‍नु (sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.) 2जलाउनु burn, cremate, light
3पोल्‍नु to inflame, to burn, to scorch, to singe, to burn flesh, to bake (in the fire), to roast
4पार्नु
Comments (0)