Search results for "उमा"

इमालिङ्‌उमा [imaliŋ‌uma] क्रि. रक्‍सि पार्नु to make alcohol (sem. domains: 5.2.3.7.1 - मादक पर्दाथ बनाउने काम.)
Comments (0)

 

उमा [uma] 1क्रि. पोल्‍नु to inflame, to burn, to scorch, to singe, to burn flesh, to bake (in the fire), to roast
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5 - दैनिक जीवन, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व, 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.)
2क्रि. रक्‍सी पोल्‍नु to make wine पाइले इङा ठुक्‍माउङ्‌ इमालिङ्‌ उमा कोन्‌युक्‌॥ पहिला जाँड पकाएर रक्‍सी पोल्‍नु पर्छ। 3ना. माउ mother of a four-footed animal, animal's mother dam, mother of a bird, head of a house or family
ना फाक्‌चिलेट्‌ उमा गोलो रैछो॥ यो सुँगुरको पाठा माउ/भुनी पो रहेछ। (sem. domains: 3.2 - सोच्‍नु.)
4ना. बाछी female calf
ना पिट्‌चिलेट्‌ उमा रैछो॥ यो गाईको बाछी रहेछ। (sem. domains: 6.3.1.1 - गाईवस्तु.)
5ना. सावाँ principal
ना ओफाबाङान उमा मासाङा चोक्‍मालिनिना॥ यो पैसाको साँवा मास्‍नु हुँदैन।
Comments (0)

 

उमा ठामा [uma ʈʰama] क्रि. प. कीरा लाग्‍नु
Comments (0)

 

उमाङ्‌ [umaŋ‌] वि. काँचो unripe, raw, uncooked
(sem. domains: 5.2.1 - खाना तयारी, 5.2.3 - खानाको प्रकार.)
Comments (0)

 

उमाङ्‌ ओफाॽवा [umaŋ‌ opʰaʔwa] ना. हरियो पात green leaf (sem. domains: 6.2.1.5.2 - सुर्ती उमार्नु.)
Comments (0)

 

उमानासिङ्‌ [umanasiŋ‌] ना. पोल्‍ने दाउरा fire wood (sem. domains: 6.2.5.4 - विरुवा उत्‍पादन गर्नु.)
Comments (0)

 

उमायेप्‍मा [umajep‍ma] क्रि. 1बालिहाल्‍नु (sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.) 2जलाउनु burn, cremate, light
3पोल्‍नु to inflame, to burn, to scorch, to singe, to burn flesh, to bake (in the fire), to roast
4पार्नु
Comments (0)

 

कोप्‍मा [kop‍ma] 1क्रि. उठ्‍नु to stand up, to rise, to wake
भ्‍यानिक्‌रोक्‌ कोप्‍मा आनि येम्‌ लोङ्‌सा ओचेट्‌नु लियुक्‌॥ बिहानै उठ्‌नु हाम्रो शरीरको लागी राम्रो हुन्‍छ। (sem. domains: 8.3.5.6 - नक्‍कल, 5 - दैनिक जीवन, 7.3.4.2 - बटुल्‍नु, उठाउनु, 6.2.1.1.1 - धान उत्पादन.)
2क्रि. टिप्‍नु to pick, to pluck, to take speed, to note down, to sew with a long stitch
जोम्‌ खाम्‌मि ओठायागा आइबोचि कोप्‍मा आइबो बाकेंचाङि खाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ धेरै माटोमा झरेका आँपहरू टिप्‍नु आँपको बगैँचामा जानु पर्छ। (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 6.2.1.1.2 - गहुँ उपार्जन.)
3क्रि. घेर्नु to surround, to encircle
(sem. domains: 5.7.3 - बिँउझनु, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 7.1.1 - उभिनु, 1.1.3.1 - बतास.)
4क्रि. उमार्नु cause to grow
बेङ्‌सिङि मोलजोल मिठेन्‍ङे लालिक्‌ कोप्‍मा आड्‌डिक्‌ टुक्‍ना॥ खेतमा मल नहालि बीउ उमार्नु अति गाह्रो छ। (sem. domains: 4.5.4.3 - सेवा गर्नु.)
5ना. परिक्रमा गर्नु circumambulate, orbit
(sem. domains: 1.1.3.1 - बतास.)
Comments (0)

 

कोप्‍मामेप्‍मा [kop‍mamep‍ma] क्रि. 1उमार्नु grow, cause to grow
(sem. domains: 6.2.1.5.1 - उखु उमार्नु.)
2उठाउनु to wake, to erect, to lift, to raise
Comments (0)

 

कोप्मामेप्मा [kopmamepma] क्रि. 1उमार्नु grow, cause to grow
2बिउँझाउनु awaken, arouse
3उठाउनु to wake, to erect, to lift, to raise
Comments (0)

 

छोन्‍छोन्‌ लिमा [tsʰon‍tsʰon‌ lima] क्रि. प. छेउमा हुनु (sem. domains: 7.3.2.3 - छेउ लाउनु.)
Comments (0)

 

माभोक्‌ उमा [mabʰok‌ uma] क्रि. प. पेट पोल्‍नु (sem. domains: 2.1.8.2 - पेट.)
Comments (0)

 

मिउमा [miuma] ना. मुसा rat (sem. domains: 1.6.1.1.4 - लोखर्के.)
Comments (0)

 

मिङि उमा [miŋi uma] क्रि. प. 1जलाउनु burn
(sem. domains: 2.6.6.5 - मुर्दा गाड्‌नु.)
2पोल्‍नु to inflame, to burn, to scorch, to bake (in the fire), to roast
Comments (0)

 

मेउमा [meuma] ना. बिरालो cat
(sem. domains: 6.3.1.6 - बिरालो, 1.6.1.1.2 - मांसहारी पशु, 6.3.1 - घरपालुवा जनावर.)
Comments (0)

 

मोक्‍मा [mok‍ma] क्रि. 1तताउनु to heat, to warm, to go one's way, to irritate, to excite
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.)
2उमाल्‍नु to boil
(sem. domains: 1.3.6 - पानीको गुण.)
Comments (0)

 

मोग्‍मा [mog‍ma] क्रि. उमाल्‍नु to boil
(sem. domains: 1.3.6 - पानीको गुण.)
Comments (0)

 

म्‍योउमा [m‍jouma] ना. बिरालो cat
Comments (0)

 

लाक्‍मा [lak‍ma] क्रि. 1उम्‍लिनु (sem. domains: 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.) 2उमाल्‍नु to boil
(sem. domains: 1.3.2 - पानीको गति.)
Comments (0)

 

ब्याडा [bjaɖa] ना. बिउ उमार्ने ब्याड nursery (sem. domains: 6.2.1.7.2 - कफि उमार्नु.)
Comments (0)

 

सोरि [sori] 1पर. -छेउमा (sem. domains: 7.2.3 - केही वस्‍तुतिर चल्‍नु.) 2क्रि.वि. कहाँ 3क्रि.वि. सामु before, in front
4पर. माझमा 5पर. -छेउ side, broader, end, near, beside, by the side of
(sem. domains: 7.3.2.3 - छेउ लाउनु.)
Comments (0)

 

आप्‍पे [ap‍pe] 1क्रि.वि. भिन्‍न separate, apart, split, broken, different, diverse, dissimilar, distinct, other, fraction
ना याप्‌मिङाना ओचाट्‌ला आप्‍पे पाराना साक्लोक्चा ठोङ्‌निना॥ यो मानिसको बानी भिन्‍न/फरक प्रकारको छ, कसै सँग मिल्‍दैन। (sem. domains: 4.1.6.2 - आफै छुट्टिएको समूह, 7.5.1.3 - विशेष.)
2क्रि.वि. बेग्‍लै separately, apart
(sem. domains: 4.1.6.2 - आफै छुट्टिएको समूह, 7.5.1.3 - विशेष.)
3क्रि.वि. फरक difference, variance, different, unlike
(sem. domains: 4.2.1.6 - सहभागी हुनु.)
4क्रि.वि. छुट्‍टै ना किटाब आप्‍पे युङ्‌सु॥ यो किताब छुट्‍टै राख। (sem. domains: 4.1.6.2 - आफै छुट्टिएको समूह, 3.2.4.1 - गलत अर्थ लाउनु.) 5क्रि.वि. आफै आङा आप्‍पे चामा ठुक्टुङ्‌टुङ्‌॥ म आफै भात पकाउँछु। (sem. domains: 3.3.1.4 - अभिप्राय, 8.2.5.1 - ग्रन्‍थ.) 6क्रि.वि. अलग separate, apart
(sem. domains: 8.5.1.5 - सम्‍पर्क.)
7वि. अर्कै याना याप्‌मि उप्‍पा उमा नुङ्‌ना आप्‍पे निङ्‌ना॥ त्‍यो मानिस उसको बुबा आमा भन्‍दा अर्कै देखिन्‍छ। (sem. domains: 8.3.5.2.3 - भिन्‍दै.)
Comments (0)

 

ओहोङ्‌ [ohoŋ‌] ना. 1भित्र in, inside, within, into
आठ्‌पहरिया छोङ्‌बाचिगा पाङ्‌ओङ्‌ङि‌/ओहोङि पानिछोङ्‌बाचि लिग्‍मा लिनिना॥ आठपहरिया जातिहरूको घर भित्र छेत्री बाहुनहरू पस्‍नु हुँदैन। (sem. domains: 8.6.4 - भित्री भाग, 1.2 - संसार.)
2दुलो hole, cavity, pit, ditch
(sem. domains: 8.4.5.2.3 - मा.)
3प्वाल hole
मिउमाङा खाम्‌ फाडुङ्‌ ओहोङ्‌ चोक्‍सा साम्‍बोक्‌ ओबाला खाट्‌टुना॥ मुसाले माटो छेडेर दुलो बनाउँदै कोदोको बाला लान्‍छ‍। (sem. domains: 8.5.1.4 - भित्र.)
4खाडल pit, ditch, hollow, trench
ना ओहोङ्‌ङि चुवा लिगाउङ्‌ पोक्‌ढिङ्‌ लिसाइसे॥ यो खाडलमा पानी पसेर पोखरी भएको छ। (sem. domains: 8.3.1.6.1 - अवतल वा नतोदर (बीच खण्ड भित्रिएको वा पेट भित्र पसेको).)
5खाल्‍टो (sem. domains: 1.6.5 - पशुको घरहरू.)
Comments (0)

 

खोक्‍मा [kʰok‍ma] क्रि. 1टुक्राउनु break into pieces, shatter, mangle
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 5.5.6 - इन्‍धन.)
2गँगरिनु to become numb with cold फोम्‍ङा आमुक्‌ आड्‌डिक्‌ टुक्‍लोक्‌ खोक्‍मा खोक्‍टुएसोए॥ असिनाले गर्दा मेरो हात अति साह्रै कठयाङ्‌ग्रिनु सम्‍म‍ कठयाङ्‌ग्रिएको छ। 3काट्‍नु to cut, to sever into two, to cross out (letters, etc.), to book or buy tickets, to write a cheque
(sem. domains: 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख.)
4तार्नु take one across
टाङ्‌बा होङ्‌ खोक्‍मा लोङ्‌सा चुवाखोङ्‌डाङ्‌लाम्‍मा खाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ तमोर खोल तार्नुको लागी नाउमा जानु पर्छ। (sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
Comments (0)