Search results for "ओएङ्‌ ओएङ्‌ रिक्‍मा"

ओएङ्‌ ओएङ्‌ रिक्‍मा [oeŋ‌ oeŋ‌ rik‍ma] क्रि. प. पिछा गर्नु to follow (sem. domains: 7.2.6 - भाग्‍नु, पछ्याउनु.)
Comments (0)