Search results for "ओएङ्‌स्‍वा"

ओएङ्‌स्‍वा [oeŋ‌s‍wa ] ना. 1पिठिउँ the back
(sem. domains: 2.6.4.1.1 - शिशुको रेखदेख.)
2ढाड back, backbone, spine
Comments (0)

 

ओएङ्‌स्‍वा लाप्‍मा [oeŋ‌s‍wa lap‍ma] क्रि.वि. 1आखिरी last, final
2अन्‍तमा सकिने
Comments (0)