Search results for "ओएङ्‌"

ओएङ्‌ [oeŋ‌] क्रि.वि. पछाडि behind
Comments (0)

 

ओएङ्‌ ओएङ्‌ रिक्‍मा [oeŋ‌ oeŋ‌ rik‍ma] क्रि. प. पिछा गर्नु to follow (sem. domains: 7.2.6 - भाग्‍नु, पछ्याउनु.)
Comments (0)

 

ओएङ्‌ङि [oeŋ‌ŋi] क्रि.वि. पछाडि behind, at the back of, the back
(sem. domains: 6.7.8 - सामानहरूको भागहरू.)
Comments (0)

 

ओएङ्‌स्‍वा [oeŋ‌s‍wa ] ना. 1पिठिउँ the back
(sem. domains: 2.6.4.1.1 - शिशुको रेखदेख.)
2ढाड back, backbone, spine
Comments (0)

 

ओएङ्‌स्‍वा लाप्‍मा [oeŋ‌s‍wa lap‍ma] क्रि.वि. 1आखिरी last, final
2अन्‍तमा सकिने
Comments (0)