Search results for "ओकोँडा"

ओकोँडा [okõɖa] ना. केराको बुङ्‍गो (sem. domains: 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू.)
Comments (0)