Search results for "ओखान्‍डा"

ओखान्‍डा [okʰan‍ɖa] ना. चोक्‍टा, खण्‍ड piece (sem. domains: 8.1.6.2 - टुक्रा.)
Comments (0)