Search results for "ओखाप्ला"

ओखाप्ला [okʰapla] ना. घुँडा पछिको काप
Comments (0)