Search results for "ओम्‍मा₂"

ओम्‍मा₂ [paŋ‌ŋi om‍ma] क्रि. प. घरमा पाल्‍नु (sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.)
Comments (0)