Search results for "ओ-"

ओ- [o] पू.स. उसको-(तृतीया पुरुषमा क्रिया सँग आउने अक्षर)
Comments (0)