Search results for "काटोङ्‌मेप्‍पा"

काटोङ्‌मेप्‍पा [kaʈoŋ‌mep‍pa] ना. मिलाउने व्यक्‍ति mediator; negotiator (sem. domains: 7.5.2.2 - खप्‍टिएको हुनु.)
Comments (0)