Search results for "कानासि"

कानासि [kanasi] ना. 1बुलाकी nose jewel hanging from the center of the nose
(sem. domains: 1.2.2.5 - गरगहना, 5.4.1 - गहना.)
2लुर्का 3माडुवारि 4कानमा लगाउने चाँदीको झुम्‍का
Comments (0)