Search results for "काम्‍बल"

काम्‍बल [kam‍bʌlʌ] ना. कम्‍बल blanket
(sem. domains: 5.1.1.3 - खाट, ओछ्यान, पलङ.)
Comments (0)