Search results for "कोङ्‌ मिहुमा"

कोङ्‌ मिहुमा [koŋ‌ mihuma] ना. ठूलो मुसा big rat (sem. domains: 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू.)
Comments (0)