Search results for "कोप्‍मा"

कोप्‍मा [kop‍ma] 1क्रि. उठ्‍नु to stand up, to rise, to wake
भ्‍यानिक्‌रोक्‌ कोप्‍मा आनि येम्‌ लोङ्‌सा ओचेट्‌नु लियुक्‌॥ बिहानै उठ्‌नु हाम्रो शरीरको लागी राम्रो हुन्‍छ। (sem. domains: 8.3.5.6 - नक्‍कल, 5 - दैनिक जीवन, 7.3.4.2 - बटुल्‍नु, उठाउनु, 6.2.1.1.1 - धान उत्पादन.)
2क्रि. टिप्‍नु to pick, to pluck, to take speed, to note down, to sew with a long stitch
जोम्‌ खाम्‌मि ओठायागा आइबोचि कोप्‍मा आइबो बाकेंचाङि खाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ धेरै माटोमा झरेका आँपहरू टिप्‍नु आँपको बगैँचामा जानु पर्छ। (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 6.2.1.1.2 - गहुँ उपार्जन.)
3क्रि. घेर्नु to surround, to encircle
(sem. domains: 5.7.3 - बिँउझनु, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 7.1.1 - उभिनु, 1.1.3.1 - बतास.)
4क्रि. उमार्नु cause to grow
बेङ्‌सिङि मोलजोल मिठेन्‍ङे लालिक्‌ कोप्‍मा आड्‌डिक्‌ टुक्‍ना॥ खेतमा मल नहालि बीउ उमार्नु अति गाह्रो छ। (sem. domains: 4.5.4.3 - सेवा गर्नु.)
5ना. परिक्रमा गर्नु circumambulate, orbit
(sem. domains: 1.1.3.1 - बतास.)
Comments (0)

 

कोप्‍मा आप्‍मा [kop‍ma ap‍ma] क्रि. प. उठि आउनु (sem. domains: 7.2.3.4 - सर्नु.)
Comments (0)

 

कोप्‍मा बेला [kop‍ma bela] क्रि.वि. उठ्‍ने समय (sem. domains: 5.7.3 - बिँउझनु.)
Comments (0)

 

कोप्‍माप्‍मा [kop‍map‍ma] क्रि. उठि जानु (sem. domains: 7.2.3.4.1 - बाहिर सर्नु.)
Comments (0)

 

कोप्‍मामेप्‍मा [kop‍mamep‍ma] क्रि. 1उमार्नु grow, cause to grow
(sem. domains: 6.2.1.5.1 - उखु उमार्नु.)
2उठाउनु to wake, to erect, to lift, to raise
Comments (0)

 

कोप्‍मायाक्‍मा [kop‍majak‍ma] क्रि. प. घुमिरहनु
Comments (0)

 

कोप्‍मालेट्‌मा [kop‍maleʈ‌ma] क्रि. उठिहाल्‍नु (sem. domains: 7.2.3.1 - टाढा चल्‍नु.)
Comments (0)

 

कोप्‍मालेप्‍मा [kop‍malep‍ma] क्रि. उठिहाल्‍नु (sem. domains: 7.2.3.1 - टाढा चल्‍नु.)
Comments (0)

 

चागुरिमा कोप्‍मा [tsagurima kop‍ma] क्रि. प. चारैतिर घुमेर नाच्‍नु (sem. domains: 4.2.4 - नाच्‍नु.)
Comments (0)

 

टेन्कोप्‍मा [ʈenkop‍ma] ना. ढोल नाच (घर घरमा नचिने नाच) a kind of drum dance (sem. domains: 4.2.4 - नाच्‍नु.)
Comments (0)

 

फिनिफिनि कोप्‍मा [pʰinipʰini kop‍ma] क्रि. प. परिक्रमण गर्नु (sem. domains: 7.2.2.7 - चक्रमा चल्‍नु.)
Comments (0)

 

मिकोप्‍मा [mikop‍ma] क्रि. 1नटिप्‍नु (sem. domains: 8.5.1.5 - सम्‍पर्क.) 2नउठ्‌नु
Comments (0)

 

मिसाङ्‌ कोप्‍मा [misaŋ‌ kop‍ma] क्रि. प. ज्वाला निस्‍कनु (sem. domains: 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा.)
Comments (0)

 

युङ्‌मा डेन्कोप्‍मा [juŋ‌ma ɖenkop‍ma] क्रि. प. बसाइ उठ्‍नु (sem. domains: 7.2.3.4.1 - बाहिर सर्नु.)
Comments (0)

 

योॽवा कोप्‍मा [joʔwa kop‍ma] क्रि. प. अनुकरण गर्नु to imitate, to be duplicated (sem. domains: 8.3.5.5 - अनुकरण गर्नु.)
Comments (0)