Search results for "कोलेन्‍ने"

कोलेन्‍ने [kolen‍ne] क्रि. पर्दैन (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
Comments (0)