Search results for "खाट्‌टिप्‍मा लिमा"

खाट्‌टिप्‍मा लिमा [kʰaʈ‌ʈip‍ma lima] क्रि. प. 1थोरै हुनु to be less (sem. domains: 8.1.4.3 - घट्‌नु.) 2नपुग्‍नु (sem. domains: 8.1.7.2 - कमी हुनु.) 3कमी हुनु
Comments (0)