Search results for "खाप्‍मा"

इखाप्‍माङ्‌ [ɪkʰɑp‍mɑŋ्‌] ना. भक्‍तिको अन्‍तमा सोर मिलाउने वा बोलिने शब्‍द, देवतालाइ पुकारिने शब्द
Comments (0)

 

ओसाम्‌ खाप्‍मा [osam‌ kʰap‍ma] क्रि. 1सास जानु (जाँड रक्‍सीको) 2स्‍वाद जानु 3राग उड्‍नु (जाँड रक्‍सीको)
Comments (0)

 

कोसा खाप्‍मा [kosa kʰap‍ma] क्रि. प. लड्‍दै जानु (sem. domains: 7.2.2.7 - चक्रमा चल्‍नु.)
Comments (0)

 

खाप्‍मा [kʰap‍ma] क्रि. 1जानु to go, depart
(sem. domains: 1.6.4.1 - जनावर हलचल, 7.2.3.2 - जानु, 7.1 - चाल, भाव, 7.3.3 - कतै लानु.)
2सहभागी हुनु (sem. domains: 4.2.1.3 - सँगै भेट्‌नु.) 3लैजानु to take away, to convey, to carry, to transport, to snatch
(sem. domains: 7.3.1 - बोक्‍नु.)
Comments (0)

 

खाप्‍माजामा [kʰap‍madzama] क्रि. गइहाल्‍न‍ु
leave immediately
(sem. domains: 7.2.4 - यात्रा.)
Comments (0)

 

टामा खाप्‍मा [ʈama kʰap‍ma] क्रि. प. आवत जावत गर्नु काइले काइले आनि पोङ्‌मा डेन्‌ङि टामा खाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ कहिले कहिले आफ्‍नो जन्‍म स्‍थानमा आवत जावत गर्नु पर्छ। (sem. domains: 7.3.8 - यातायात.)
Comments (0)

 

टुप्‌सिङ्‌ खाप्‍मा [ʈup‌siŋ‌ kʰap‍ma] क्रि. भेट्‍न जानु (sem. domains: 7.2.3 - केही वस्‍तुतिर चल्‍नु.)
Comments (0)

 

निङ्‌ खाप्‍मा [niŋ‌ kʰap‍ma] क्रि. इज्‍जत जानु (sem. domains: 5.3.8 - नाङ्गो.)
Comments (0)

 

फोप्‍चा खाप्‍मा [pʰop‍tsa kʰap‍ma] क्रि. प. पोइल जानु (sem. domains: 2.6.1.1 - विवाह प्रबन्‍ध गर्नु.)
Comments (0)

 

मासिङ्‌लासा खाप्‍मा [masiŋ‌lasa kʰap‍ma] क्रि. प. बूढी हुँदै जानु (sem. domains: 2.6.4.6 - वृद्धि, ठूलो हुनु.)
Comments (0)

 

मिखाप्‍मा [mikʰap‍ma] क्रि. नजानु (sem. domains: 7.2.4 - यात्रा, 7.4.6 - नहुनु.)
Comments (0)

 

मिबान्‍ए खाप्‍मा [miban‍e kʰap‍ma] क्रि. प. अलमल नगरी जानु (sem. domains: 7.2.2.9 - नफर्की सीधा चल्‍नु.)
Comments (0)

 

मिबाम्‍मे खाप्‍मा [mibam‍me kʰap‍ma] क्रि. प. अलमल नगरी जानु (sem. domains: 7.2.2.9 - नफर्की सीधा चल्‍नु.)
Comments (0)

 

मेउप्‌लिसा खाप्‍मा [meup‌lisa kʰap‍ma] क्रि. प. ओइलिँदै जानु (sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
Comments (0)

 

युमा खाप्‍मा [juma kʰap‍ma] क्रि. प. उँधो जानु (sem. domains: 7.2.3 - केही वस्‍तुतिर चल्‍नु.)
Comments (0)

 

यो खाप्‍मा [jo kʰap‍ma] क्रि. प. तल जानु (sem. domains: 7.2.3 - केही वस्‍तुतिर चल्‍नु.)
Comments (0)

 

योम्‍सा खाप्‍मा [jom‍sa kʰap‍ma] क्रि. प. सुनिएको घट्‍दै जानु (sem. domains: 2.5.6.3 - सुनिनु.)
Comments (0)

 

योलाम्‍मा खाप्‍मा [jolam‍ma kʰap‍ma] क्रि. प. तलबाट जानु (sem. domains: 6.5.4.1 - सडक.)
Comments (0)

 

रिम्‍सा खाप्‍मा [rim‍sa kʰap‍ma] क्रि. प. घट्‍दै जानु (sem. domains: 8.1.4.3 - घट्‌नु.)
Comments (0)

 

वान्‍सा खाप्‍मा [wan‍sa kʰap‍ma] क्रि. प. अलमलिदै वा हल्‍लिँदै जानु (sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)
Comments (0)

 

सोक्‍मा खाप्‍मा [sok‍ma kʰap‍ma] क्रि. प. 1सास जानु (sem. domains: 2.6.6 - मर्नु.) 2प्राण जानु
Comments (0)

 

सोग्‍माखाप्‍मा [sog‍makʰap‍ma] क्रि. प. 1मर्नु to die, to pass away
2सास जानु
Comments (0)

 

सोन्‍माउङ्‌ खाप्‍मा [son‍mauŋ‌ kʰap‍ma] क्रि. प. सारेर जानु (sem. domains: 7.2.3.4.1 - बाहिर सर्नु.)
Comments (0)

 

होम्‍सा खाप्‍मा [hom‍sa kʰap‍ma] क्रि. प. सुन्‍निँदै जानु (sem. domains: 2.5.6.3 - सुनिनु.)
Comments (0)

 

कोप्‍मा [kop‍ma] 1क्रि. उठ्‍नु to stand up, to rise, to wake
भ्‍यानिक्‌रोक्‌ कोप्‍मा आनि येम्‌ लोङ्‌सा ओचेट्‌नु लियुक्‌॥ बिहानै उठ्‌नु हाम्रो शरीरको लागी राम्रो हुन्‍छ। (sem. domains: 8.3.5.6 - नक्‍कल, 5 - दैनिक जीवन, 7.3.4.2 - बटुल्‍नु, उठाउनु, 6.2.1.1.1 - धान उत्पादन.)
2क्रि. टिप्‍नु to pick, to pluck, to take speed, to note down, to sew with a long stitch
जोम्‌ खाम्‌मि ओठायागा आइबोचि कोप्‍मा आइबो बाकेंचाङि खाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ धेरै माटोमा झरेका आँपहरू टिप्‍नु आँपको बगैँचामा जानु पर्छ। (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 6.2.1.1.2 - गहुँ उपार्जन.)
3क्रि. घेर्नु to surround, to encircle
(sem. domains: 5.7.3 - बिँउझनु, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 7.1.1 - उभिनु, 1.1.3.1 - बतास.)
4क्रि. उमार्नु cause to grow
बेङ्‌सिङि मोलजोल मिठेन्‍ङे लालिक्‌ कोप्‍मा आड्‌डिक्‌ टुक्‍ना॥ खेतमा मल नहालि बीउ उमार्नु अति गाह्रो छ। (sem. domains: 4.5.4.3 - सेवा गर्नु.)
5ना. परिक्रमा गर्नु circumambulate, orbit
(sem. domains: 1.1.3.1 - बतास.)
Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >