Search results for "खेप्‍मामि लाप्‍मा"

खेप्‍मामि लाप्‍मा [kʰep‍mami lap‍ma] क्रि. प. उधारो लिनु (sem. domains: 6.8.5 - उधारो लिनु.)
Comments (0)