Search results for "खोप्‌"

ओखोप्‌ [okʰop‌] ना. 1खोल case, covering
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 6.7.7.2 - म्‍यान, दाप.)
2खबटा (sem. domains: 6.6.4.4 - हाडको काम गर्नु.) 3अण्‍डाको खोल (sem. domains: 1.6.3.1 - अण्‍डा.)
Comments (0)

 

खोप्‌ [kʰop‌] ना. खाल्‍डो ditch, trench, pit, basin, valley
(sem. domains: 8.3.2.2 - खस्रो.)
Comments (0)

 

खोप्‌ चोक्‍मा [kʰop‌ tsok‍ma] क्रि. प. 1खाडल बनाउनु to make a ditch (sem. domains: 7.7.7 - निशाना लाउनु.) 2खोप्‍नु to make a hole in, to pierce, to prick
, make a hole, pierce, prick, vaccinate
Comments (0)

 

खोप्‍खोप्पा [kʰop‍kʰoppa] ना. मुन्‍टो (sem. domains: 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू.)
Comments (0)

 

खोप्‍चा [kʰop‍tsa] ना. 1खोँच valley (sem. domains: 1.3.1.5 - टापु, किनार.) 2गहिरो deep
Comments (0)

 

खोप्‍ना [kʰop‍na] ना. 1खाल्‍डो ditch, trench, pit, basin, valley
(sem. domains: 1.2.1.2 - ज्‍वालामुखी.)
2खोपिल्‍टो hole, pit, hole in the ground, small niche
Comments (0)

 

खोप्‍मा [kʰop‍ma] क्रि. 1छुनु to touch
(sem. domains: 4.4.2 - संकट, 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5 - दैनिक जीवन, 2.3.5 - छुवाइको अनुभव, 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.)
2चलाउनु to cause to move or stir, to set in motion, to despatch
(sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु, 7.3.4.1 - छुनु.)
3भ्याउनु वा अँठयाउनु ठेठेगा सिङ्‌ उभुङ्‌माचि खोप्‍मा हिनिना॥ ठूलठूलो रूखहरू हातले अँठयाउनु सकिँदैन। (sem. domains: 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.) 4छुनु to touch
(sem. domains: 2.3.5 - छुवाइको अनुभव.)
Comments (0)

 

खोप्‍मा मिहिमा [kʰop‍ma mihima] क्रि. प. चलाउनु नसक्‍नु (sem. domains: 2.3.5 - छुवाइको अनुभव.)
Comments (0)

 

खोम्‌ चोक्‍मा [kʰom‌ tsok‍ma] क्रि. प. 1खोप्‍नु to make a hole in, to pierce, to prick
, make a hole, pierce, prick, vaccinate
(sem. domains: 7.7.7 - निशाना लाउनु.)
2खाल्‍डो बनाउनु (sem. domains: 8.3.2.2 - खस्रो.)
Comments (0)

 

छ्‌या [tsʰ‌ja] ना. 1खोप्‍पी खेल a kind of game (sem. domains: 4.2.6.1 - खेल.) 2छी ugh, yuck, shame on you, an expression of disdain or contempt, an expression of chagrin
Comments (0)

 

फाप्‍मा [pʰap‍ma] क्रि. 1खोप्‍नु to make a hole in, to pierce, to prick,
, make a hole, pierce, prick, vaccinate
(sem. domains: 6.6.2.7 - ढुङ्गाको काम गर्नु.)
2छेड्‍नु to pierce
Comments (0)

 

वाबुङ्‌ खोप्‍पो [wabuŋ‌ kʰop‍po] ना. खन्‍यू a kind of tree
Comments (0)