Search results for "खोम्‌ लिमा"

खोम्‌ लिमा [kʰom‌ lima] क्रि. प. खाल्‍डो हुनु (sem. domains: 8.3.2.2 - खस्रो.)
Comments (0)