Search results for "खोम्‌"

खोम्‌ [kʰom‌] ना. 1खाडल pit, ditch, hollow, trench
(sem. domains: 7.7.7 - निशाना लाउनु, 8.3.2.2 - खस्रो.)
2खाल्‍डो ditch, trench, pit, basin, valley
Comments (0)

 

खोम्‌ चोक्‍मा [kʰom‌ tsok‍ma] क्रि. प. 1खोप्‍नु to make a hole in, to pierce, to prick
, make a hole, pierce, prick, vaccinate
(sem. domains: 7.7.7 - निशाना लाउनु.)
2खाल्‍डो बनाउनु (sem. domains: 8.3.2.2 - खस्रो.)
Comments (0)

 

खोम्‌ पाक्‍मा [kʰom‌ pak‍ma] क्रि. प. 1खोपिल्‍टो बनाउनु (sem. domains: 8.3.1.6.1 - अवतल वा नतोदर (बीच खण्ड भित्रिएको वा पेट भित्र पसेको).) 2गहिरो बनाउनु
Comments (0)

 

खोम्‌ लिमा [kʰom‌ lima] क्रि. प. खाल्‍डो हुनु (sem. domains: 8.3.2.2 - खस्रो.)
Comments (0)

 

टाखोम्‌बि [ʈakʰom‌bi] ना. 1पछ्यौरा shawl
(sem. domains: 5.3.2 - महिलाहरूको लुगाफाटा.)
2बर्को homespun cotton wrap
Comments (0)

 

ठ्‌या खोम्‍मा [ʈʰ‌ja kʰom‍ma] क्रि. प. थुक निल्‍नु (sem. domains: 3.2.7.1 - आशा.)
Comments (0)