Search results for "घुवार लाप्‍मा"

घुवार लाप्‍मा [gʰuwarʌ lap‍ma] क्रि. प. सहयोग लिनु (sem. domains: 4.4.3 - संकटलाई सामना गर्नु.)
Comments (0)