Search results for "घोरोङ्‌"

घोरोङ्‌ [gʰoroŋ‌] क्रि.वि. 1लस्‍कर crowd, caravan, procession
(sem. domains: 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू.)
2लहरै
Comments (0)