Search results for "चाफेम्‍मा"

ओचाफेम्‍मा [otsapʰem‍ma] वि. नराम्रो बानी ugly; ill-looking (sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा.)
Comments (0)

 

चाफेम्‍मा [tsapʰem‍ma] क्रि. 1नराम्रो देखिनु (sem. domains: 8.3.7.8.2 - खोट, दाग.) 2कलङ्‍कित हुनु 3नराम्रो हुनु
Comments (0)