Search results for "चेट्‌"

इन्‍मा [in‍ma] क्रि. 1ठेल्‍नु to push, to shove, to elbow
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 7.3.2.9 - घचेट्‌नु, ठेल्‍नु.)
2किन्‍नु to buy, to purchase
पाङ्‌ चोक्‍मा स्‍वाँरा इन्‍मा कोन्‌युक्‌॥ घर बनाउनु जग्‍गा किन्‍नु पर्छ। (sem. domains: 6.8.4.1 - किन्‍नु, 7.3.2.9 - घचेट्‌नु, ठेल्‍नु, 6.9.2 - परिश्रम.)
3धकेल्‍नु to push, to press forward, to shove
आनि नुङ्‌ना ओठेगा याप्‌मिचि इन्‍मा लिनिना॥ हामी भन्‍दा ठूला मानिसहरूलाई घचेट्‌नु/धकेल्‍नु हुँदैन। (sem. domains: 7.7.4 - थिच्‍नु.)
4घचेट्‍नु to push, to shove, to move forward by pushing
(sem. domains: 7.2.2.5.1 - झर्नु.)
Comments (0)

 

इम्‍मा [im‍ma] क्रि. 1किन्‍नु to buy, to purchase
पाङ्‌ चोक्‍मा स्‍वाँरा इम्‍मा कोन्‌युक्‌॥ घर बनाउनु जग्‍गा किन्‍नु पर्छ। (sem. domains: 6.8.4.1 - किन्‍नु, 1.1.3.1 - बतास.)
2सुत्‍नु to sleep, to go to bed, to lie down
, sleep, lie down
युसाना पाका एडोक्‌ आनि इम्‍मा कोन्‌युक्‌॥ रातको समयमा मात्र हामी सुत्‍नु पर्छ। (sem. domains: 7.2.7.1 - चल्‍न छोड्‌नु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 5.7 - सुत्‍नु.)
3धकेल्‍नु to push, to press forward, to shove
आनि नुङ्‌ना ओठेगा याप्‌मिचि इन्‍मा लिनिना॥ हामी भन्‍दा ठूला मानिसहरूलाई घचेट्‌नु/धकेल्‍नु हुँदैन। (sem. domains: 7.7.4 - थिच्‍नु.)
4ठेल्‍नु to push, to shove, to elbow
(sem. domains: 7.2.2.5.1 - झर्नु.)
5घचेट्‍नु to push, to shove, to move forward by pushing
(sem. domains: 7.2.2.5.1 - झर्नु.)
6निदाउनु to sleep, to fall asleep, (of muscles, limbs, etc.) to be numb, to benumb
(sem. domains: 7.3.2.9 - घचेट्‌नु, ठेल्‍नु.)
Comments (0)

 

ओचेट्‌नु चेक्‍मा [otseʈ‌nutsek‍ma] क्रि.वि. राम्रो बोलचाल good communication (sem. domains: 3.5.1.1.7 - राम्रो बोल्‍नु.)
Comments (0)

 

ओचेट्‌नु चोक्मा [otseʈ‌nu tsokma] क्रि. प. सही तरिका गर्नु (sem. domains: 8.4.5.3 - ठीक समय.)
Comments (0)

 

ओचेट्‌नुना [otseʈ‌nuna] वि. 1राम्रो fine, lovely, beautiful, graceful, elegant, pretty, fair, good-looking, comely, well
(sem. domains: 2.6.5.1 - मानिस, 3.2.5.6 - आचरण, 3.4.1.1.5 - ढाँचा बढाउने (नक्कल पार्ने), 1.1.2 - हावा.)
2सुन्‍दर beautiful, fair, fine, pretty, charming, attractive, comely
(sem. domains: 2.3.1.8 - रुपरंग, 2.3.1.8.1 - सुन्‍दर.)
Comments (0)

 

ओचेट्‌नुलोक्‌ [otseʈ‌nulok‌] क्रि.वि. 1राम्रो सित (sem. domains: 5.4 - सिङ्‌गार पटार, गहना.) 2राम्ररी well, prettily, in good or proper manner or degree, rightly, conscientiously, suitably, thoroughly
Comments (0)

 

ओचेट्‌नुलोक्‌उलि [otseʈ‌nulok‌uli] क्रि.वि. राम्रो होस् well-being (sem. domains: 4.4.5.1 - भाग्‍यमानी.)
Comments (0)

 

चामा चेट्‌मा [tsama tseʈ‌ma] 1क्रि.वि. पास्‍नी ceremony of feeding a child its solid food
(sem. domains: 4.2.2.1 - समारोह, 2.6.4.7 - संस्‍कार.)
2क्रि. प. खाना खुवाउनु
Comments (0)

 

चेट्‌ [tseʈ‌] वि. 1राम्रो fine, lovely, well, elegant, pretty, fair, good-looking, comely
(sem. domains: 3.4.1.1.5 - ढाँचा बढाउने (नक्कल पार्ने).)
2चेतन conscience, sense
Comments (0)

 

चेट्‌मा [tseʈ‌ma] क्रि. खुवाउनु to feed
Comments (0)

 

हुजिट्‌ [hudziʈ‌] क्रि.वि. घचेट्‍नु to push, to shove, to move forward by pushing
(sem. domains: 7.3.2.9 - घचेट्‌नु, ठेल्‍नु.)
Comments (0)

 

हुजिट्‌ इन्‍मा [hudziʈ‌ in‍ma] क्रि. प. घचेट्‍नु to push, to shove, to move forward by pushing
(sem. domains: 7.3.2.9 - घचेट्‌नु, ठेल्‍नु.)
Comments (0)

 

आकि [aki] 1प्रश्‍न.वा. कति how much, how many
एलाह! चोमोलोङ्‌मा आकि ओचेट्‌नुना॥ अहो!सगरमाथा कति राम्रो छ। (sem. domains: 6.8.4.3 - मोल राख्‍नु, 3.5.3 - भाषा, 8.1 - परिमाण.)
2क्रि.वि. कस्‍तो of what kind, like what
ना मेन्‍झेमाउङ्‌ आकि पाराना रैछो॥ यी स्‍त्री कस्‍तो खालकी रहे छिन्‌।
Comments (0)

 

ओक्‍मा [ok‍ma] क्रि. 1बोक्रा छोडाउनु peel माके ओक्‍मा आड्‌डिक्‌ टुक्‍ना टोॽवा॥ मकैको बोक्रा उकाउनु अति गाह्रो काम हो। (sem. domains: 5.2.1.2.1 - बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु.) 2उकाउनु peel 3बास्‍नु to crow (of a cock), to make a noise (of a bird)
वा ओक्‍मा याप्‌मिचि लोङ्‌सा सुप्‍बेफाप्‍बे लिनिना॥ पोथी कुखुरा बास्‍नु मानिसहरूको लागी फलिफाप हुँदैन। (sem. domains: 6.3.6.1 - कुखुरा.)
4अल्‍झिनु to be obstructed, to be entangled, to be fastened up, to be distracted
5अल्‍झाउनु याना बाराङि कालोट्‌लोङ्‌ ओक्‍मा ओचेट्‌नु लियुक्‌॥ त्‍यो बारमा तिम्रो लुगा अल्‍झाउनु राम्रो हुन्‍छ।
Comments (0)

 

कोप्‍मा [kop‍ma] 1क्रि. उठ्‍नु to stand up, to rise, to wake
भ्‍यानिक्‌रोक्‌ कोप्‍मा आनि येम्‌ लोङ्‌सा ओचेट्‌नु लियुक्‌॥ बिहानै उठ्‌नु हाम्रो शरीरको लागी राम्रो हुन्‍छ। (sem. domains: 8.3.5.6 - नक्‍कल, 5 - दैनिक जीवन, 7.3.4.2 - बटुल्‍नु, उठाउनु, 6.2.1.1.1 - धान उत्पादन.)
2क्रि. टिप्‍नु to pick, to pluck, to take speed, to note down, to sew with a long stitch
जोम्‌ खाम्‌मि ओठायागा आइबोचि कोप्‍मा आइबो बाकेंचाङि खाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ धेरै माटोमा झरेका आँपहरू टिप्‍नु आँपको बगैँचामा जानु पर्छ। (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 6.2.1.1.2 - गहुँ उपार्जन.)
3क्रि. घेर्नु to surround, to encircle
(sem. domains: 5.7.3 - बिँउझनु, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 7.1.1 - उभिनु, 1.1.3.1 - बतास.)
4क्रि. उमार्नु cause to grow
बेङ्‌सिङि मोलजोल मिठेन्‍ङे लालिक्‌ कोप्‍मा आड्‌डिक्‌ टुक्‍ना॥ खेतमा मल नहालि बीउ उमार्नु अति गाह्रो छ। (sem. domains: 4.5.4.3 - सेवा गर्नु.)
5ना. परिक्रमा गर्नु circumambulate, orbit
(sem. domains: 1.1.3.1 - बतास.)
Comments (0)

 

छुप्‍मा [tsʰup‍ma] क्रि. 1बन्‍द गर्नु to close, shut पाङ्‌ठाङ्‌ङिगा डुवारिक्‌ ओचेट्‌नुलोक्‌ छुप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ घरहरूको ढोका राम्रो सँग बन्‍द गर्नु पर्छ। (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य, 8.3.1.5 - बाङ्गो, 6.6.5.2 - फोटोविज्ञान, 7.3.6.1 - बन्‍द गर्नु, 5.1.1.4 - दराज.) 2खुम्‍चिनु shrink, pucker, wrinkle
आलोट्‌लिङ्‌ मिहिङा टुनाउङ्‌ छुप्‍मा छुट्‌टाडे॥ मेरो लुगा आगोले डढे पछि खुम्‍चिनु खुम्‍चियो। (sem. domains: 3.2.5.7 - कट्टरबाद विश्‍वास.)
3थुन्‍नु imprison, lock up, trap, shut, lock, close, stop up
वाजिलेट्‌चि छुॽयुम्‌ङि छुप्‍माचि कोन्‌युक्‌॥ चल्‍लाहरू खोङ्‍गीमा थुन्‍नु पर्छ। (sem. domains: 3.4.1.4.1 - उत्तेजित.)
4कैद गर्नु (sem. domains: 4.6.6.1.1 - गिरफ्‍तारी.) 5चाउरी पर्नु (sem. domains: 2.6.4.4 - वयस्क.)
Comments (0)

 

होम्‍मा [hom‍ma] क्रि. 1निस्कनु to go out, to grow, to produce, to emerge
फाक्खोराङि फाक्‌चिलेट्‌ होम्‍मा ओहोङ्‌ चा चोगु॥ सुँगुरको खोरमा सुँगुरको पाठा निस्‍कने प्‍वाल पनि बनाऊ। (sem. domains: 7.3.2.7 - बाहिर निकाल्‍नु, 1.1.1 - सूर्य.)
2उदाउनु to rise, to appear
नाम्‌ होम्‍मा बेला लिसे॥ घाम उदाउने समय भयो। (sem. domains: 1.1.1.1 - चन्‍द्रमा.)
3सुनिनु to be swelled
याप्‌मि येम्‌ होम्‍मा ओचेट्‌नुना लिनिना॥ मानिसको शरीर सुनिनु राम्रो होइन। (sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना, 2.5.6.3 - सुनिनु.)
4निस्‍किनु to come out (sem. domains: 7.2.6.3 - भाग्‍नु, फुत्‍कनु, 3.3.3.5 - कर गर्नु.) 5उम्‍किनु to escape (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु.)
Comments (0)