Search results for "चेमाङ्‌"

चेमाङ्‌ [tsemaŋ‌] ना. 1घाउ wound, bruise, sore
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1 - प्राण, आत्‍मा.)
2खटिरा wound, sore
Comments (0)