Search results for "चोक्‍मा"

आँचोक्‍मा [ãtsok‍ma] क्रि. 1मुख खोल्‍नु to open mouth 2आँ गर्नु
Comments (0)

 

उटुम्‌ चोक्‍मा [uʈum‌ tsok‍ma] क्रि. प. सुरु गर्नु to start, to begin (sem. domains: 8.4.6.1.1 - आदि वा शुरु.)
Comments (0)

 

एकेलेङ्‌ चोक्‍मा [ekeleŋ‌ tsok‍ma] 1क्रि. प. नराम्रो काम गर्नु (sem. domains: 3.3.3.1 - सुझाव, 4.5.4 - अधिकारलाई सुम्‍पनु, 3.4.2.1.6 - उल्‍टाउनु.) 2ना. अपराध गर्नु 3क्रि. प. अत्याचार गर्नु
Comments (0)

 

काम चोक्‍मा [kamʌ tsok‍ma] क्रि. प. काजक्रिया गर्नु (sem. domains: 2.6.4.7 - संस्‍कार.)
Comments (0)

 

कोम्‍माचोक्‍मा [kom‍matsok‍ma] क्रि. प. 1खोजि नीति गर्नु to search (sem. domains: 7.5 - प्रबन्ध गर्नु, आयोजन गर्नु.) 2पत्‍ता लगाउनु to find out (sem. domains: 7.6.1 - खोज्‍नु.) 3खोजतलास गर्नु to be investigated 4अनुसन्धान गर्नु
Comments (0)

 

खाट्‌टिउलोक्‌ चोक्‍मा [kʰaʈ‌ʈiulok‌ tsok‍ma] क्रि. प. 1सानो बनाउनु 2घटाउनु to decrease, to diminish, to reduce, to shorten, to deduct
Comments (0)

 

खाट्‌टिप्‍मा चोक्‍मा [kʰaʈ‌ʈip‍ma tsok‍ma] क्रि. प. घटाउनु to decrease, to diminish, to reduce, to shorten, to deduct
(sem. domains: 8.1.2.3 - घटाउ.)
Comments (0)

 

खाट्‌सा चोक्‍मा [kʰaʈ‌sa tsok‍ma] क्रि. प. जाँदै गर्नु (sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
Comments (0)

 

खार्‌चा चोक्‍मा [kʰar‌tsa tsok‍ma] क्रि. प. खर्च गर्नु to spend (sem. domains: 6.8.4.7 - पैसा खर्च गर्नु.)
Comments (0)

 

खोप्‌ चोक्‍मा [kʰop‌ tsok‍ma] क्रि. प. 1खाडल बनाउनु to make a ditch (sem. domains: 7.7.7 - निशाना लाउनु.) 2खोप्‍नु to make a hole in, to pierce, to prick
, make a hole, pierce, prick, vaccinate
Comments (0)

 

खोम्‌ चोक्‍मा [kʰom‌ tsok‍ma] क्रि. प. 1खोप्‍नु to make a hole in, to pierce, to prick
, make a hole, pierce, prick, vaccinate
(sem. domains: 7.7.7 - निशाना लाउनु.)
2खाल्‍डो बनाउनु (sem. domains: 8.3.2.2 - खस्रो.)
Comments (0)

 

ख्‍याल चोक्‍मा [kʰ‍jalʌ tsok‍ma] क्रि. प. ध्यान दिनु (sem. domains: 3.1.2.3 - ध्‍यान.)
Comments (0)

 

गुङ्‌ चोक्‍मा [guŋ‌ tsok‍ma] क्रि. प. निहुरिनु to bow down, to stoop, to bend down (sem. domains: 8.3.1.5 - बाङ्गो, 7.1.5 - निहुरिनु.)
Comments (0)

 

गेङ्‌ चोक्‍मा [geŋ‌ tsok‍ma] क्रि. प. बङ्‍ग्याउनु to bend, to curve
(sem. domains: 8.3.1.5 - बाङ्गो.)
Comments (0)

 

घोल्याँ चोक्‍मा [gʰoljã tsok‍ma] क्रि. प. घोल्‍नु to stir, to mix, to dissolve
Comments (0)

 

घोल्‍याँ चोक्‍मा [gʰol‍jã tsok‍ma] क्रि. प. घोल्‍नु to stir, to mix, to dissolve
(sem. domains: 7.5.2.3 - केही जोड्‌नु.)
Comments (0)

 

चिछुप्‌ चोक्‍मा [tsitsʰup‌ tsok‍ma] क्रि. प. बन्‍द गर्नु to close (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु.)
Comments (0)

 

चिजिक्‍लोक्‌ चोक्‍मा [tsidzik‍lok‌ tsok‍ma] क्रि. प. स-सानो बनाउनु (sem. domains: 7.7.6 - पिंध्‍नु.)
Comments (0)

 

चिमोक्‌ चोक्‍मा [tsimok‌ tsok‍ma] क्रि. प. चिल्‍लो बनाउनु to make smooth (sem. domains: 8.3.2.1 - चिल्‍लो.)
Comments (0)

 

चोक्‍मा [tsok‍ma] क्रि. 1बनाउनु to make, to build, to construct, to repair, to mend
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 8.3.2 - बुनोट, रचना, 4.2.1.4 - भेट्‌नु, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 7.7 - शारीरिक धक्‍का, 9.1.2 - गर्नु.)
2गर्नु to do, to perform, to act
(sem. domains: 1.1.1.3 - ग्रह.)
3डोरी गाँस्‍नु (sem. domains: 4.1.7 - सम्‍बन्‍ध शुरु हुनु.)
Comments (0)

 

चोक्‍मा कोन्‌निगा [tsok‍ma kon‌niga] क्रि. गर्नु पर्दैन (sem. domains: 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु.)
Comments (0)

 

चोक्‍मा फामा [tsok‍ma pʰama] क्रि.वि. योजना plan, scheme
(sem. domains: 6.1.2.5 - योजना.)
Comments (0)

 

चोक्‍मा मिपिमा [tsok‍ma mipima] क्रि. प. गर्न नदिनु (sem. domains: 7.2.6.2 - दमन गर्ने काम.)
Comments (0)

 

चोक्‍माउङ्‌ टाप्‍मा [tsok‍mauŋ‌ ʈap‍ma] क्रि. प. आय आर्जन गर्नु (sem. domains: 6.8.2.2 - नाफा बनाउनु.)
Comments (0)

 

चोक्‍मागेप्‍मा [tsok‍magep‍ma] क्रि. प. गर्दै गर्नु (sem. domains: 6.1.8.1 - बानी भएको हुनु.)
Comments (0)