Search results for "छाम्‍मा"

छाम्‍मा [tsʰam‍ma] क्रि. 1अलमलमा पर्नु to be confused, to be perplexed (sem. domains: 4.2.6.1.1 - तास खेल.) 2छक्याउनु to cheat, to deceive (sem. domains: 4.3.5.5 - छल गर्नु.)
Comments (0)