Search results for "छिम्‍मा"

छिम्‍मा [tsʰim‍ma] क्रि. 1छिर्किनु to sprinkle (sem. domains: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.) 2छरपस्‍ट पार्नु to disperse, to scatter, to disseminate (sem. domains: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.) 3छर्नु disperse, scatter, disseminate
(sem. domains: 6.1.2.2.6 - काम नलाग्‍ने वस्‍तु, फयाँकिएको वस्‍तु, 3.4.1.1.2 - स्‍वआदर गर्नु.)
Comments (0)