Search results for "छेम्‍मा"

छेम्‍मा [tsʰem‍ma] क्रि. बोलाउनु to invite, to send for, to call, to summon, to cause to speak
(sem. domains: 5.2.2.3 - भोज, 3.5.1.4.1 - बोलाउनु, 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु, 4.2.1.1 - निमन्‍त्रणा, 3.5.1 - भन्‍नु, 6.4.1 - सिकार खेल्‍नु, 8.1.7.3 - आवश्‍यक, 6.1.2.5.1 - सम्‍मेलन आयोजना गर्नु.)
Comments (0)

 

वाछेम्‍मा [watsʰem‍ma] क्रि. खकाल्‍नु to wash or cleanse (utensils), to gargle
(sem. domains: 5.6.3 - थालहरू धुनु.)
Comments (0)