Search results for "जाखाम्‌ चोक्‍मा"

जाखाम्‌ चोक्‍मा [dzakʰam‌ tsok‍ma] क्रि. प. सर्वनाश गर्नु to destroy, to destruct, to desolate (sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.)
Comments (0)