Search results for "जानाबा"

जानाबा [dzanaba] ना. 1धामी sorcerer, wizard
(sem. domains: 1.4.2 - वस्‍तुको आत्‍मा, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व, 6.6 - पेशाहरू.)
2झाँक्री (sem. domains: 2.5.6.6 - दृष्‍टि, दृष्‍टिभ्रम.)
Comments (0)