Search results for "जोम्‌ ठेम्‍मा"

जोम्‌ ठेम्‍मा [dzom‌ ʈʰem‍ma] क्रि. प. थुप्रो लगाउनु (sem. domains: 7.5.9.1 - भारी, थुप्रो.)
Comments (0)