Search results for "जोम्‌"

जोम्‌ [dzom‌] क्रि.वि. 1धेरै much, many, plentiful
(sem. domains: 5.2.1 - खाना तयारी, 7.2.5.4 - सँगै हिड्‌नु, 1.1.1.2 - तारा, 8.1 - परिमाण, 1.1.2 - हावा.)
2बढी more
(sem. domains: 8.5.1.3.1 - माथि.)
Comments (0)

 

जोम्‌ खेप्‌ [dzom‌ kʰep‌] क्रि.वि. धेरै पल्‍ट (sem. domains: 8.1.1.3 - समयको संख्या.)
Comments (0)

 

जोम्‌ ङेमाना [dzom‌ ŋemana] क्रि.वि. धेरै पैसा
Comments (0)

 

जोम्‌ जोम्‌ [dzom‌ dzom‌] क्रि.वि. 1थुप्रो pile, heap, much, many, mostly, excessively
(sem. domains: 5.2.2.4 - खाने तरीका.)
2धेरै मात्रामा (sem. domains: 8.1.3.1 - धेरै.)
Comments (0)

 

जोम्‌ ठेम्‍मा [dzom‌ ʈʰem‍ma] क्रि. प. थुप्रो लगाउनु (sem. domains: 7.5.9.1 - भारी, थुप्रो.)
Comments (0)

 

जोम्‍ना [dzom‍na] क्रि.वि. 1धेरै much, many, plentiful
(sem. domains: 8.1.3 - बहुवचन.)
2थुप्रिएको
Comments (0)

 

जोम्‌लिमा [dzom‌lima] क्रि. 1फैलिनु to spread, to extend
(sem. domains: 6.3 - पशु पालन.)
2धेरै हुनु
Comments (0)

 

फुङ्‌जोम्‌ [pʰuŋ‌dzom‌] ना. 1थुप्रनु to be heaped or pile
(sem. domains: 1.2.2.1 - माटो, मैला.)
2थुप्रिनु to be piled
(sem. domains: 1.3.2.4 - छाल.)
3थुप्रो pile, heap, much, many
(sem. domains: 6.2.4.1 - घाँस काट्‌नु, 8.1.3.3 - चीजहरूको समूह.)
4रास heap, mass
(sem. domains: 8.1 - परिमाण.)
Comments (0)

 

फुङ्‌जोम्‌ चोक्‍मा [pʰuŋ‌dzom‌ tsok‍ma] क्रि. प. डङ्‍गुर पार्नु to pile up (sem. domains: 7.5.1 - जम्‍मा गर्नु.)
Comments (0)

 

फुङ्‌जोम्‌ लिमा [pʰuŋ‌dzom‌ lima] क्रि. प. थुप्रो हुनु (sem. domains: 8.1.3.3 - चीजहरूको समूह.)
Comments (0)

 

इन्‍गाइन्‌ [in‍gain‌] ना. 1किनमेल shopping, marketing
रामे लोक्‌ हारिङा बेङ्‌सि इन्‍गाइन्‌ चोगाचुङ्‌ जोम्‌ ओफाबाङि छोङ्‌साचुए॥ रामे र हरिले खेत किनमेल गरेर धेरै पैसामा बिक्री गरे। (sem. domains: 6.8.4.1 - किन्‍नु, 7.3.4.5 - हातको कार्यहरू, 4.2.1.7 - भीड, समूह, 7.5.1 - जम्‍मा गर्नु.)
2ठेलमठेल crowding together, congestion, elbowing, rush, jostling
खालाङ्‌गाङि याप्‌मिचिगा खिमेयाङ्‌मेङा चोगुनाङा इन्‍गाइन्‌ चोक्‍सा ओलाम्‌टिगा॥ शहरमा मानिसहरूको भिडले गर्दा ठेलमठेल गर्दै हिँड्‌छन्‌।
Comments (0)

 

कोप्‍मा [kop‍ma] 1क्रि. उठ्‍नु to stand up, to rise, to wake
भ्‍यानिक्‌रोक्‌ कोप्‍मा आनि येम्‌ लोङ्‌सा ओचेट्‌नु लियुक्‌॥ बिहानै उठ्‌नु हाम्रो शरीरको लागी राम्रो हुन्‍छ। (sem. domains: 8.3.5.6 - नक्‍कल, 5 - दैनिक जीवन, 7.3.4.2 - बटुल्‍नु, उठाउनु, 6.2.1.1.1 - धान उत्पादन.)
2क्रि. टिप्‍नु to pick, to pluck, to take speed, to note down, to sew with a long stitch
जोम्‌ खाम्‌मि ओठायागा आइबोचि कोप्‍मा आइबो बाकेंचाङि खाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ धेरै माटोमा झरेका आँपहरू टिप्‍नु आँपको बगैँचामा जानु पर्छ। (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 6.2.1.1.2 - गहुँ उपार्जन.)
3क्रि. घेर्नु to surround, to encircle
(sem. domains: 5.7.3 - बिँउझनु, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 7.1.1 - उभिनु, 1.1.3.1 - बतास.)
4क्रि. उमार्नु cause to grow
बेङ्‌सिङि मोलजोल मिठेन्‍ङे लालिक्‌ कोप्‍मा आड्‌डिक्‌ टुक्‍ना॥ खेतमा मल नहालि बीउ उमार्नु अति गाह्रो छ। (sem. domains: 4.5.4.3 - सेवा गर्नु.)
5ना. परिक्रमा गर्नु circumambulate, orbit
(sem. domains: 1.1.3.1 - बतास.)
Comments (0)

 

टाम्‍पाक्मा [ʈam‍pakma] क्रि. 1खोस्रिनु to scrape, to scratch वाङा यानाम्‌ टाम्‍पाक्टुङ्‌ जोम्‌ टेल्‍लाङ्‌टेप्‌ छिन्‍डुएसुए॥ कुखुराले बिस्‍कुन खोस्रेर सबै आँगन भरि छरपस्‍ट‍ परेको छ। (sem. domains: 6.3.6.1 - कुखुरा.) 2बामे सर्नु to crawl ना ओओ हाट्‌लेउम्‌ टाम्‍पाक्‍मा हिना लिसेना रैछो॥ यो बालक अब त बामे सर्न सक्‍ने भए छ।
Comments (0)

 

होप्‍मा [hop‍ma] क्रि. 1पिउनु to drink
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 7.3.2.5 - केही वस्‍तु होचो पार्नु, 7.2.4.2 - पानी भएर यात्रा गर्नु.)
2निकाल्‍नु to turn out, to drive away, to banish, to exile, to release, to bring out, to draw out, to take out, to eject
पाङ्‌ठोङ्‌ ओहोङि लिगा चिजाबिजाचि भारा होप्‍मा लिनिगा॥ घर भित्र भएका सामानहरू बाहिर निकाल्‍नु हुँदैन। (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु, 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 1.3.2.4 - छाल, 3.4 - भावना.)
3भत्कनु to collapse, fall to pieces (sem. domains: 1.1.3.1 - बतास.) 4धुनु to wash, to cleanse, to rinse
मेग्‌ होप्‍मा लाउङ्‌सा जोम्‌ चुवा लिना उपुन्‌ङि खाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ लुगा धुनुको लागी धेरै पानी भएको मूलमा जानु पर्छ। (sem. domains: 2.6.3 - जन्‍म, 1.3.2.4 - छाल, 5.6 - सफा गर्नु, 1.3.3 - भिजेको.)
5तोड्‍नु break
(sem. domains: 1.3.5 - पानीको घोलहरू.)
6झिक्‍नु to take out, to bring out, to dismiss
(sem. domains: 5.4.3.3 - केश रङ्गाउनु.)
7भत्‍काउनु to knock down, to cause to collapse, to take to pieces, to destroy, to demolish
ठेना पाङ्‌ चोक्‍मा लोङ्‌सा नागा सोब्‍बे भान्‍द्राचि होप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ ठूलो घर बनाउनुको लागी यी सबै ग्वालीहरू भत्‍काउनु पर्छ। (sem. domains: 7.9.3 - बिगार्नु.)
8पखाल्‍नु to wash, to cleanse
(sem. domains: 7.2.4.2 - पानी भएर यात्रा गर्नु.)
Comments (0)