Search results for "जोम्‍ना"

जोम्‍ना [dzom‍na] क्रि.वि. 1धेरै much, many, plentiful
(sem. domains: 8.1.3 - बहुवचन.)
2थुप्रिएको
Comments (0)