Search results for "टामा खाप्‍मा"

टामा खाप्‍मा [ʈama kʰap‍ma] क्रि. प. आवत जावत गर्नु काइले काइले आनि पोङ्‌मा डेन्‌ङि टामा खाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ कहिले कहिले आफ्‍नो जन्‍म स्‍थानमा आवत जावत गर्नु पर्छ। (sem. domains: 7.3.8 - यातायात.)
Comments (0)