Search results for "टाम्‍पाक्मा"

टाम्‍पाक्मा [ʈam‍pakma] क्रि. 1खोस्रिनु to scrape, to scratch वाङा यानाम्‌ टाम्‍पाक्टुङ्‌ जोम्‌ टेल्‍लाङ्‌टेप्‌ छिन्‍डुएसुए॥ कुखुराले बिस्‍कुन खोस्रेर सबै आँगन भरि छरपस्‍ट‍ परेको छ। (sem. domains: 6.3.6.1 - कुखुरा.) 2बामे सर्नु to crawl ना ओओ हाट्‌लेउम्‌ टाम्‍पाक्‍मा हिना लिसेना रैछो॥ यो बालक अब त बामे सर्न सक्‍ने भए छ।
Comments (0)