Search results for "टुक्‍मा"

केङ्‌टुक्‍मा [keŋ‌ʈuk‍ma] क्रि. दाँत दुख्‍नु to have tooth pain (sem. domains: 5.4.4 - दाँतलाई ध्‍यान राख्‍नु.)
Comments (0)

 

टुक्‍मा [ʈuk‍ma] क्रि. 1गाह्रो हुनु (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 8.1.7.2 - कमी हुनु, 8.3.8.1 - साधरण, मामुली.) 2दुख्‍नु to ache, to hurt, to fall ill, to be sick, to have pain
, ache, hurt
(sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु, 3.2.5.1.1 - भरोसा, 3.1.2.1 - सतर्क.)
3कठिन हुनु (sem. domains: 3.2.4.2 - बुझ्‍न सकिने.) 4पुछ्‍नु to wipe, to erase, to cleanse
खोसेलाङा वाहिसुलि टुक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ खोस्‍टाले कुखुराको सुली पुछ्‌नु पर्छ। (sem. domains: 2.6.3 - जन्‍म, 6.6.5.1 - खिच्‍नु, रंगाउनु, 3.5.6.5 - रुनु, आँसु.)
5मेट्‍नु to wipe, to rub out, to efface, to wipe out, to erase, to delete, to expunge, to cancel, to clear off
छेप्बालाक्‌ रिङ्‌ नासा लिसे भोने टुक्‍मा कोन्‌युक्‌ हिट्‌नुङ्‌ आर्‌को छेप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ लेखेको कुरा बिग्रियो भने मेट्‌नु पर्छ र अर्को लेख्‍नु पर्छ। (sem. domains: 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.)
6बिरामी हुनु (sem. domains: 7.5.8 - साधरण, जटिल, 2.5.1 - बिरामी.) 7जोड्‍नु to add, to annex to join
(sem. domains: 7.5.2 - जोड्‌नु.)
8भेट्‍नु meet, come across, get, find
Comments (0)

 

टुक्‍मा नामा [ʈuk‍ma nama] क्रि. प. दुख्‍न छोड्‍नु (sem. domains: 2.5.6.1 - पीडा.)
Comments (0)

 

टुक्‍माडिमा [ʈuk‍maɖima] क्रि. 1मेट्‍नु to wipe, to rub out, to efface, to wipe out, to erase, to delete, to strike out, to expunge, to cancel, to clear off
(sem. domains: 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.)
2मेटाउनु to cause to wipe, to cause to erase
3पुछि पठाउनु
Comments (0)

 

टुक्‍माडेमा [ʈuk‍maɖema] क्रि. 1मेटाइ दिनु (sem. domains: 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.) 2मेटाउनु to cause to wipe, to cause to erase
3पुछि पटाउनु
Comments (0)

 

नाभुक्‌ टुक्‍मा [nabʰuk‌ ʈuk‍ma] क्रि. प. 1नाक दुख्‍नु (sem. domains: 3.4.2.1 - दु:खी.) 2आहारिस गर्नु (sem. domains: 3.4.2.1.8 - डाह गर्ने.) 3डह गर्नु (sem. domains: 4.3.2.1 - तुच्‍छ गरी विचार गर्नु.) 4हेर्न नसक्‍नु
Comments (0)

 

निङ्‌ग्‍वा टुक्‍मा [niŋ‌g‍wa ʈuk‍ma] क्रि. प. 1मन दुख्‍नु (sem. domains: 3.4.2 - नकारात्‍मक मनको भावनाहरू, 2.6.6.4 - शोक गर्नु.) 2चित्‍त दुख्‍नु
Comments (0)

 

माभोक्‌ टुक्‍मा [mabʰok‌ ʈuk‍ma] क्रि. प. पेट दुख्‍नु (sem. domains: 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु.)
Comments (0)

 

मिक्‌ टुक्‍मा [mik‌ ʈuk‍ma] क्रि. प. 1डह गर्नु (sem. domains: 3.4.2.1.8 - डाह गर्ने.) 2हेर्न नसक्‍नु 3डह लाग्‍नु (sem. domains: 4.3.2.1 - तुच्‍छ गरी विचार गर्नु.) 4ईर्ष्या गर्नु (sem. domains: 2.3.1 - देख्‍नु.)
Comments (0)

 

मिटुक्‍मा [miʈuk‍ma] क्रि. 1सन्‍चो हुनु (sem. domains: 2.5 - निरोगी.) 2विरामी नहुनु
Comments (0)

 

येम्‌ टुक्‍मा [jem‌ ʈuk‍ma] क्रि. प. बिरामी हुनु (sem. domains: 2.5.6.1 - पीडा, 2.5.5 - रोगको कारण.)
Comments (0)

 

लाङ्‌ टुक्‍मा [laŋ‌ ʈuk‍ma] क्रि. खुट्‍टा दुख्‍नु
Comments (0)

 

लुक्‍माटुक्‍मा [luk‍maʈuk‍ma] क्रि. प. 1माया गर्नु 2दया गर्नु
Comments (0)