Search results for "टुक्‍लोक्‌ ठेनाडेन्‌"

टुक्‍लोक्‌ ठेनाडेन्‌ [ʈuk‍lok‌ ʈʰenaɖen‌] ना. ज्यादै ठूलो ठाउँ (sem. domains: 8.2.5 - ठूलो क्षेत्र.)
Comments (0)